top of page

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ STUDENTŮ

JAZYKOVÉ ŠKOLY KYJOV S.R.O. 


 

V naší každodenní práci se potkáváme s Vašimi osobními údaji. Dokument “Zásady ochrany soukromí” Vám odpoví, jaké osobní údaje zpracováváme, jak a k čemu je využíváme a také jakým způsobem Vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí. Již před vstupem směrnice GDPR v platnost jsme Vás poctivě informovali o všem, co s osobními daty děláme a v tomto duchu pokračujeme i nadále.

 

[1] NAŠE SLUŽBY

Společnost Jazyková škola Kyjov s.r.o. poskytuje služby v oblasti výuky cizích jazyků a souvisejících služeb. Tento dokument se týká zejména služeb v oblasti výuky cizích jazyků, kde společnost působí jako správce a zpracovatel osobních údajů studentů nebo pracovníků (zaměstnanců) našich klientů.

 

[2] OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Při zajišťování výuky cizích jazyků se dostáváme do kontaktu se základními osobními údaji našich studentů, které slouží zejména k jejich identifikaci za účelem organizace výuky, propojení studenta s lektorem či administrativy a komunikace spojené se studiem.

 

Konkrétně se jedná o: jméno a příjmení a e-mail. Tyto údaje nám slouží k tomu, abychom se s vámi mohli spojit a zorganizovat výuku. Zároveň jsou to jediné povinné osobní údaje, které nám poskytujete. Tyto údaje jsou důležité pro celkové fungování našich služeb a umožňují nám zachovat historii vašeho studia u nás.

 

Některé další osobní údaje nám můžete nepovinně sdělit při nezávazné rezervaci/předzápisu nebo zápisu online, či při vyplnění smlouvy o studiu a může se jednat např. o váš telefon a vaše bydliště. Míra podrobností, které nám sdělujete, je vždy na Vaší dobrovolnosti a Vašem subjektivním posouzení. Nikdy po Vás nevyžadujeme žádné citlivé informace (např. rodná čísla, informace o zdravotním stavu, národnost, náboženském vyznání apod.).

 

[3] JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy a pouze k účelu, ke kterému nám byly sděleny (tj. k zajištění výuky). O tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme. To v praxi znamená, že Vaše osobní údaje předáme jen tomu konkrétnímu lektorovi, který vás bude vyučovat. Vaše data nikdy nepředáme žádné další třetí straně. Bez výjimek. A podle zákona.

[4] ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ & DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

Vaše osobní data spravujeme a zpracováváme automatizovaně i manuálně.

Automatická správa a zpracování probíhají v námi spravovaných zabezpečených online systémech, které splňují požadavky na ochranu dat i podle nejnovější směrnice GDPR. Manuální zpracování pak probíhá za pomoci zkušených lektorů a pracovníků naší školy. 

[5] MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Pro úplné a správné fungování našich služeb je zapotřebí, abychom s Vámi měli možnost komunikovat. Tyto zprávy (typicky automatizovaná nebo osobní e-mailová komunikace) tak mohou mít povahu marketingových či reklamních sdělení, vždy se ale týkají dění v naší škole.

 

V praxi to vypadá tak, že od nás můžete dostat např. automatizovaný e-mail s informací, že jsme zahájili zápis do jazykových kurzů, že pořádáme nejrůznější akce, semináře nebo otevíráme nový kurz. 

 

[6] ZKVALITŇOVÁNÍ SLUŽEB

Naší misí je neustálé zkvalitňování našich služeb. Proto nás zajímá, jak jste spokojeni s našimi službami, které kurzy navštěvujte více a které akce vás zajímají. Chceme tak rozpoznat nejrůznější trendy a náležitě tomu naše služby v čase přizpůsobovat.

 

K tomuto účelu statisticky zpracováváme nejrůznější informace o tom, jakým způsobem naši uživatelé služby využívají (např. do jakých kurzů se hlasí, jaké e-maily od nás čtou). Tyto informace slouží pouze našim interním účelům a data, která v nich využíváme, jsou vždy již anonymizovaná - bez možnosti identifikovat konkrétní osobu.

 

[7] COOKIES

Na našich webových stránkách a ve webových rozhraní našich služeb používáme Cookies, abychom našim uživatelům a klientům mohli poskytnout co nejlepší zážitek z využívání našich online služeb. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele a slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim stránkám (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče).

 

Naše stránky mohou obsahovat taktéž Cookies třetích stran, které společnosti Jazyková škola Kyjov, s.r.o. slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů (návštěvníků) na jednotlivých stránkách (typicky Cookies společnosti Google). Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním Cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita uživatele není známa (za předpokladu, že uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. přihlášení v prohlížeči Google Chrome). I přesto však nemáme prostřednictvím těchto Cookies přístup k Vašim osobním údajům, slouží jen k souhrnným statistikám o využívání našich webových stránek.

 

V nastavení prohlížeče může uživatel kdykoli zakázat používání Cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek a fungování našich online služeb, proto tento krok - v případě, že o využití naší služby zájem máte, nedoporučujeme.

 

[8] JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME

Jazyková škola Kyjov s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v zákonech nebo v jiných závazných právních předpisech (např. GDPR) a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Vaše data ukládáme na zabezpečený server a všechna data šifrujeme za pomoci moderních technologií (SSL šifrování). Vaše fyzické dokumenty pak v zamčených skříních a kartotékách.

 

Osobní údaje jsou pod neustálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Navíc máme nastaveno několik vlastních interních pravidel, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem či rizikem úniku. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností (externí lektoři), jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

[9] VAŠE KONTROLA NAD SVÝMI OSOBNÍMI DATY V SOULADU S GDPR

Každý uživatel našich služeb má následující práva, která Jazyková škola Kyjov plně respektuje. Vaše práva vycházející z evropské směrnice GDPR jsme připraveni kdykoli realizovat.

 

9.1 Transparentnost

Při každém zadávání (poskytování) osobních údajů v rámci našich služeb uživatele vždy transparentně informujeme o tom, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity. Tento dokument je součástí každého takového poučení a uživatel s ním před využíváním našich služeb vyjadřuje souhlas. 

 

9.2 Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů (tj. student) má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce či zpracovatele osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na info@jazykovka-kyjov.cz). 

 

9.3 Právo na opravu

Pokud student zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

 

9.4 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, automaticky je archivujeme, čímž k nim zamezíme přístup lektorovi, který s nimi doposud odborně pracoval.  

 

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. 

 

9.5 Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat e-mailem na info@jazykovka-kyjov.cz), pokud:

  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

9.4 Právo na ochranu soukromí

Pokud student zjistí nebo se domnívá, že Jazyková škola Kyjov, s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života studenta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Jazykovou školu Kyjov, s.r.o. o vysvětlení nebo požadovat, aby Jazyková škola Kyjov, s.r.o. odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jsme připraveni v každé chvíli udělat maximum pro to, abyste si mohli být jisti, že jsou Vaše osobní data v pořádku, a že se s nimi zachází korektně a v souladu s tím, co jsme si společně dohodli.

 

[10] KONTAKTNÍ OSOBA

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve společnosti Jazyková škola Kyjov s.r.o. je:

Bc. Igor Kubíček, MBA, jednatel společnosti; e-mail: info@jazykovka-kyjov.cz.

[11] ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Zásady plynoucího z tohoto dokumentu nabývají účinnosti dne 25. května 2018. a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách www.jazykovka-kyjov.cz. Společnost Jazyková škola Kyjov, s.r.o. je oprávněna tyto zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání svých služeb.

bottom of page